Detailný popis k pohonu

Technická špecifikácia, alebo iná podstatná informácia